ارائه خدمات سرپایی و بستری به بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی