مفاد بخشنامه و تفاهم نامه فیمابین سازمان کل با ستاد مرکزی بانک ملی