در خصوص حذف خدمات سرپایی و بستری بخش عمده ای از بیمه شدگان صندوق سلامت