لزوم ارائه معرفی نامه جدید جهت تداوم بخشودگی برق مصرفی مراکز پزشکی