مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی و دستورالعمل مربوط به معافیتها