الزام تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای توسط کلیه اعضاء نظام پزشکی و مزایای آن