حکم ریاست سازمان نظام پزشکی گرگان و احکام صادره از سوی ریاست سازمان

حکم انتصاب آقای دکتر محمد مهدی مطهری بعنوان ریاست هیات مدیره سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا از سوی ریاست کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

انتصاب آقای دکتر سید امیر حسین موسوی بعنوان معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی گرگان

آقای دکتر سید امیر حسین موسوی بعنوان نماینده رئیس سازمان نظام پزشکی

انتصاب آقای دکتر علیرضا احمدی بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی در هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی گرگان در پرونده های مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی

آقای دکتر علیرضا احمدی بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی گرگان در کارگروه استانی مدیریت پسماندها

انتصاب آقای دکتر علیرضا احمدی بعنوان معاونت امور رفاهی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

علیرضا احمدی بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی گرگان در کمیسیون ماده 20 ویژه

بیژن آریا بعنوان ریاست کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

آریا بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی گرگان در کمیسیون ماده 20 ویژه پروانه

آقای دکتر بیژن آریا بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی در هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی

معرفی آقای دکتر فرهاد نادعلی بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی در هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی گرگان در پرونده های پزشکی

ابقاء آقای دکتر بابک گلگون بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی گرگان در جلسه ستاد توزیع دارو استان  

معرفی آقای دکتر بابک گلگون بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی گرگان در کارگروه صنایع دارویی پزشکی و طب سنتی

انتصاب آقای دکتر بابک گلگون بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی در هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی گرگان در پرونده های مربوط به داروخانه ها

معرفی آقای دکتر جعفر طبرسا بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی گرگان در کمیته نظارت بر واحدهای درمان وابستگی به مواد افیونی یا داروهای آگونیست

انتصاب آقای دکتر حمیدرضا تجری بعنوان عضو کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

انتصاب آقای دکتر حمید رضا تجری بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی در هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی گرگان در پرونده های پزشکی

معرفی آقایان دکتر: بیژن آریا-فرهاد نادعلی جهت شرکت در جلسات هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی گرگان و آق قلا

و معرفی دکتر علیرضا احمدی جهت شرکت در جلسات هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی در پرونده های مالیاتی مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی

و معرفی آقای دکتر بابک گلگون جهت شرکت در جلسات هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی در پرونده های مالیاتی مربوط به داروخانه ها

و معرفی آقایان دکتر :محمد مهدی مطهری و حمید رضا تجری جهت شرکت در جلسات هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی در کلیه پرونده ها

انتصاب خانم دکتر نگار برومند بسمت دبیر کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

انتصاب خانم دکتر الهام مبشری بعنوان عضو کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

انتصاب آقای دکتر محمد علی ملاحی بعنوان عضو کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

حمیده اکبری بعنوان عضو کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

محمد حسین تازیکی به عنوان عضو کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

محمد حسن هدایت بعنوان نماینده سازمان نظام پزشکی گرگان در کمیسیون ماده 20 ویژه

انتصاب آقای دکتر محمد تقی امیریانی بعنوان عضو کمیته علمی سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا